Choose from 12 premium locations across China and Hong Kong

China
Map View

Beijing


Shanghai


Chengdu


Guangzhou


Hangzhou

JIAHUA International Business Center,Hangzhou
Level 3, JIAHUA International Business Center
15 Hang Da Road

Hangzhou 310007
Jiahua-International-Business-Hangzhou-thumbnai
View Location +86 571 2689 2666

Hong Kong

Choose from 160+ locations across the globe

Call us on +86 400 689 6855 to start your free trial!